Внедряване на ERP16 – Етапи

Анализ на бизнес процесите и рамка на функционалността на софтуера
Първият етап, който представлява анализ на дейността на клиента, има за цел да уточни необходимите изисквания към системата.След подробен разбор на документопотока, извършващите се във фирмата процеси и ролята на отделните служители в ежедневната работа, нашите специалисти анализират бизнес процесите и дефинират нуждите на бъдещия софтуер.

GAP анализ (модел на противоречието)
Целта на този етап е да съпостави съществуващите в ERP16 процеси, с процесите които в момента фирма използва – т.е. Да се установят разликите при протичането им в двете среди. След установяване на тези разлики, се съставя план за действия, които имат за цел да унифицират модела на действие в бъдещата система.В този етап се уточняват промените във функционалностите).

Модел и добавяне на допълнителни функционалности
След извършването на анализа на разликите, се стартира етап на разработка на допълните функционалности, имащи за цел да отговорят на специалните изисквания при дейността на клиента. Паралелно с това се предоставя и вече готов първоначален модел на софтуера, който да запознае клиента със системата. Целта е клиентът да бъде активен участник в процеса.

Тест и инсталация на софтуера
След изработката на функционалностите се пристъпва към тест на системата в реална среда. Импортират се (прехвърлят) данните от използваните до сега системи и се въвеждат основните данни, необходими за правилното протичане на работния процес. В края на този етап се извършва тест на софтуера.

Обучение на служителите за работа със системата
По време на обучението, всички служители се запознават с основните функции на софтуера.Набляга се на често срещаните казуси, които могат да възникнат по време на работа и възможните въпроси.
Тъй като системата има различни нива на достъп, обучението може да се извърши разделно, за потребителите, които заемат съответната позиция.