Общи условия

 • Настоящите Общите условия, както и някои допълнителни условия, които се отнасят към услугите, предлагани от Декаекси ЕООД и са посочени на корпоративния уеб сайт на дружеството или в сайта на платформата (ERP16.com), където се предлагат абонаменти и услуги регламентират отношенията между Декаекси ЕООД и Клиента.
 • Приемането на настоящите Общи условия по начина, предвиден в тях представлява сключване на договор и Клиента е обвързан от настоящите общи условия. Абсолютно условие за ползването на услугите на Декаекси ЕООД е безусловното и цялостно приемане на настоящите Общи условия.
 • С цел избягване на каквито и да е двусмислия, недоразумения и грешки, Клиента следва да е наясно, че за да ползва услугите на Декаекси ЕООД, е необходимо да приеме настоящите Общи условия по начина предвиден в тях и след приемането им да ги спазва.
 • Настоящите Общи условия представляват споразумение между Kлиента и Декаекси ЕООД и регламентират достъпа и използването на предлаганите от Декаекси ЕООД услуги. С използването на която и да е от услугите по какъвто и да е начин клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия.
 • С оглед важността на настоящите Общи условия доколкото същите регламентират отношенията между Клиента и Декаекси ЕООД (наричано и Декаекси или ERP16 по-долу за краткост) моля запознайте се с тях.
 • Условията за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и правото на Европейския съюз. Конвенцията на Организацията на обединените нации за договори за международна продажба на стоки няма да се прилага към настоящите Общи условия и се изрично изключва.
 • Клиента потвърждава и се съгласява, че Декаекси може да изменя настоящите Общи условия по всяко време, да отменя уговорки в тях и да ги допълва, като публикува съответните изменения, частично отменени и/или допълнени Условия за ползване на уеб-базираната система ERP16, достъпни на адрес https://tinyurl.com/yakz2jmp в корпоративния си сайт и такива изменения на Общите условията на услугата са в сила от датата на публикуването им. С продължаване използването на услугите след публикуване на изменените Общи условия за ползване на ERP16, Клиента дава вашето съгласието си и приема всички изменения в Общите условия за ползване. Декаекси няма задължението да уведомява Клиента изрично за изменения, допълнения и отмяна на части от Общите условия.
 • Клиента няма право да използва платформата ERP16 за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито може при използването на Услугата да нарушава законите приложими на територия, в която използва уеб-базираната система ERP16. Задължава се да спазва всички приложими закони, правила и разпоредби при използването на услугата и при изпълнение на задълженията си по Общите условия за ползване.
 • Клиента се съгласява да не възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава или експлоатира някоя част от услугата предоставена от Декаекси, както и да използва или предоставя достъп към трети лица, без изричното писмено разрешение от Декаекси.
 • Клиента потвърждава и се съгласява, че използването на услугите, включително информация, предавана или съхранявана от Декаекси, се регулира от политика за поверителност на дружеството.
 • Условията за ползване могат да бъдат достъпни на езици, различни от български, като при разминавания в преводите се прилага българската версия.
 • Общите условия обвързват и правоприемниците на контрагентите, които продължават да ползват платформата. Вие като Клиент, нямате право да преотстъпвате или прехвърляте вашите права възникнали в отношенията Ви с Декаекси.
 • Нищожността на отделна клауза от настоящите Общи условия не засяга валидността на останалите клаузи и на общите условия като цяло.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Декаекси ЕООД си запазва правото да променя или прекратява допълнителни услуги, приложения или функционалности по наша преценка, без предизвестие и по всяко време. Също така не всички допълнителни услуги, приложения и функционалности са налични във всяка държава и ние не сме задължени да ги предоставяме навсякъде по света.
 • Декаекси ЕООД си запазва правото да откаже предоставянето на услугата на всеки Клиент по някаква обективна причина или нарушение по всяко едно време.
 • Декаекси ЕООД има пълното право да прекрати услугата на Клиент, който предлага стоки или услуги, които нарушават настоящите Общи условия, закона или добрите нрави.
 • Устната или писмена агресия и неуважително отношение от всякакъв вид (включително заплахи за насилие) от страна на Клиент към служител на Декаекси ЕООД, член или собственик, е основание за незабавно прекратяване на Акаунта, без Декаекси ЕООД да носи каквато и да е отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи.
 • Декаекси ЕООД има правото да извършва мониторинг върху Акаунта на всеки един Клиент. Да блокира достъпа до тях и да премахне всички установени незаконни материали / продукти / услуги и дори да премахне целия Акаунт, ако се наложи, като не носи никаква отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи.
 • Декаекси ЕООД си запазва правото и не обещава изключителност в някой конкретен пазарен сегмент, защото платформата Декаекси ЕООД може да се използва от всеки един Клиент по света.
 • В случай на спор относно собствеността на Акаунта, Декаекси ЕООД си запазва правото да изисква всякакъв вид документи или документация за определяне или потвърждаване на собствеността на Акаунта. Документацията може да включва, но не се ограничава до сканирано копие от лицензите на Клиента, документ за самоличност, доказателства за собственост върху разплащателната/ите карти регистрирани в ERP16.
 • Декаекси ЕООД има правото независимо, че са изпълнени всички необходими условия по създаване на Акаунт в платформата, да откаже на Клиента своята услуга, допълнителни услуги и функционалности, без да носи отговорност за непредоставянето им.
 • Декаекси ЕООД си запазва правото при спор за собственост върху Акаунт да взема решение на база представените доказателства или да го деактивира до постигането на съгласие между спорещите страни.
 • Декаекси ЕООД си запазва правото да се похвали и посочи в корпоративния си уеб сайт на адрес https://dekaeksi.com, както и на сайта на платформата https://erp16.com имената или логата на всички Клиенти, използващи платформата. Също така Декаекси ЕООД има правото да използваме информацията по настоящата точка за рекламни цели във всички канали безвъзмездно, без да има предварително потвърждение от Клиента.
 • Техническа поддръжка по отношение на услугите се предоставя само на Клиенти, използващи платформата ERP16. Техническа поддръжката ще се осъществява само и единствено посредством система за управление на запитвания и проблеми, наречена Тикет Система, като всяко съобщение отправено към Декаекси ЕООД се нарича Тикет и всеки такъв има своята тежест и време за реакция.
 • Декаекси ЕООД предоставя безплатно ползване на безплатния план само ако следните условия се спазват. – Клиента влиза редовно в системата
 • Декаекси ЕООД има право да прекрати безплатния план на всеки Клиент, който в продължение на 30 дни не е посещавал Акаунта си.
 • Всички клиенти на платформата ERP16 могат да използват и други комуникационни канали, за да се свържат с екипа на компанията, като:
  • Телефон – 0877163269;
  • Имейл – support@erp16.com;
  • Сайт – https://erp16.com
 • Неупражняването от страна на Декаекси ЕООД на някое от правата му по закон или предвидено в Общите условия не означава отказ от упражняването му на по-късен етап или когато преценим.
 • Клиентът е длъжен да не модифицира и да не се намесва в правилното действие на платформата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент. Да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват платформата и изобщо да не предприема действия които биха затруднили функционирането на ERP16.
 • Клиента се съгласява да получава маркетингова информация от Декаекси ЕООД и партньорите ни до изричното отписване в бюлетина или чрез изпращане на имейл до support@erp16.com и изричното упоменаване на отказа.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Поверителна информация включва, но не се ограничава до всяка информация, свързана с бизнеса на дадена страна, която не е публично известна, включително специфична бизнес информация, технически процеси и формули, софтуер, списъци с клиенти, списъци с потенциални клиенти, имена, адреси и друга информация относно клиентите и бъдещите клиенти, дизайна на продуктите, продажбите, разходите (включително всякакви съответни такси за обработка), ценоразписи и друга непубликувана финансова информация, бизнес планове и маркетингови данни и всяка друга поверителна и защитена информация, независимо дали е маркирана или не като поверителна или патентована. Поверителната информация на Декаекси ЕООД включва цялата информация, която получавате, свързана с нас или с всички допълнителни услуги, приложения и функционалности.
 • Поверителната информация не включва информация, която получаващата страна може да докаже: (А) вече е била публично достояние или вече е била известна от или в притежание на получаващата страна към момента на разкриване на такава информация; (Б) се разработва независимо от получаващата страна без използване или позоваване на поверителната информация на другата страна и без да нарушава разпоредбите на настоящите Общи условия.
 • Във връзка с поверителната информация се прилагат горните две точки, както и декларацията за поверителност на Декаекси ЕООД, които можете да намерите на официалния уеб сайт на ссистемата.